CÁP ĐIỆN LỰC CHẬM CHÁY

mỗi trang
CXE/AWA/FR–LSHF – 0,6/1 KV & CXE/SWA/FR–LSHF – 0,6/1 KV

CXE/AWA/FR–LSHF – 0,6/1 KV & CXE/SWA/FR–LSHF – 0,6/1 KV

CÁP CHỐNG CHÁY ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, BĂNG MICA, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ LSHF
Vui lòng gọi
CXE/DATA/FR –LSHF – 0,6/1 KV & CXE/DSTA/FR –LSHF – 0,6/1 KV

CXE/DATA/FR –LSHF – 0,6/1 KV & CXE/DSTA/FR –LSHF – 0,6/1 KV

CÁP CHỐNG CHÁY ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ LSHF
Vui lòng gọi
CXE/FR –LSHF – 0,6/1 KV

CXE/FR –LSHF – 0,6/1 KV

CÁP CHỐNG CHÁY ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ LSHF
Vui lòng gọi
CXV/AWA/FR – 0,6/1 KV & CXV/SWA/FR – 0,6/1 KV

CXV/AWA/FR – 0,6/1 KV & CXV/SWA/FR – 0,6/1 KV

CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ FR–PVC
Vui lòng gọi
CXV/DATA/FR – 0,6/1 KV & CXV/DSTA/FR – 0,6/1 KV

CXV/DATA/FR – 0,6/1 KV & CXV/DSTA/FR – 0,6/1 KV

CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ FR–PVC
Vui lòng gọi
CXV/FR – 0,6/1 KV

CXV/FR – 0,6/1 KV

CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ FR–PVC
Vui lòng gọi
CVV/AWA/FR – 0,6/1 KV & CVV/SWA/FR – 0,6/1 KV

CVV/AWA/FR – 0,6/1 KV & CVV/SWA/FR – 0,6/1 KV

CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN FR–PVC, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ FR–PVC
Vui lòng gọi
CVV/DATA/FR – 0,6/1 KV & CVV/DSTA/FR – 0,6/1 KV

CVV/DATA/FR – 0,6/1 KV & CVV/DSTA/FR – 0,6/1 KV

CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN FR–PVC, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ FR–PVC
Vui lòng gọi
CVV/FR – 0,6/1 KV

CVV/FR – 0,6/1 KV

CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN FR–PVC, VỎ FR–PVC
Vui lòng gọi
CV/FR – 0,6/1 KV

CV/FR – 0,6/1 KV

CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN FR –PVC
Vui lòng gọi
CXE/AWA/FRT –LSHF – 0,6/1 KV & CXE/SWA/FRT –LSHF – 0,6/1 KV

CXE/AWA/FRT –LSHF – 0,6/1 KV & CXE/SWA/FRT –LSHF – 0,6/1 KV

CÁP CHẬM CHÁY ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ LSHF
Vui lòng gọi
CXE/DATA/FRT–LSHF – 0,6/1 KV & CXE/DSTA/FRT–LSHF – 0,6/1 KV

CXE/DATA/FRT–LSHF – 0,6/1 KV & CXE/DSTA/FRT–LSHF – 0,6/1 KV

•Cáp chậm cháy ít khói không halogen CXE/DATA(DSTA)/FRT-LSHF được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn. •Cáp chậm cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định. •Ít khói •Không sinh khí halogen:
Vui lòng gọi
CXE/FRT –LSHF – 0,6/1 KV

CXE/FRT –LSHF – 0,6/1 KV

•Cáp chậm cháy ít khói không halogen CXE/FRT-LSHF được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn. •Cáp chậm cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định. •Ít khói: Cáp LSHF khi gặp lửa không sinh ra nhiều khói, giữ an toàn cho khu vực đông người để thoát hiểm. •Không sinh khí halogen: Cáp LSHF khi gặp lửa không sinh khí halogen.
Vui lòng gọi
CXV/AWA/FRT – 0,6/1KV & CXV/SWA/FRT – 0,6/1KV

CXV/AWA/FRT – 0,6/1KV & CXV/SWA/FRT – 0,6/1KV

CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP SỢI KIM •Cáp chậm cháy CXV/AWA(SWA)/FRT được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn. •Cáp chậm cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
CXV/DATA/FRT – 0,6/1KV & CXV/DSTA/FRT – 0,6/1KV

CXV/DATA/FRT – 0,6/1KV & CXV/DSTA/FRT – 0,6/1KV

CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE GIÁP BĂNG KIM LOẠI •Cáp chậm cháy CXV/DATA(DSTA)/FRT được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn. •Cáp chậm cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
CXV/FRT – 0,6/1KV

CXV/FRT – 0,6/1KV

CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ FR-PVC •Cáp chậm cháy CXV/FRT được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn. •Cáp chậm cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
CVV/AWA/FRT – 0,6/1KV & CVV/SWA/FRT – 0,6/1KV

CVV/AWA/FRT – 0,6/1KV & CVV/SWA/FRT – 0,6/1KV

CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN FR-PVC GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ FR-PVC •Cáp chậm cháy CVV/AWA(SWA)/FRT được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn. •Cáp chậm cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
CVV/DATA/FRT – 0,6/1KV & CVV/DSTA/FRT – 0,6/1KV

CVV/DATA/FRT – 0,6/1KV & CVV/DSTA/FRT – 0,6/1KV

CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN FR-PVC GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ FR-PVC •Cáp chậm cháy CVV/DATA(DSTA)/FRT được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn. •Cáp chậm cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
CVV/FRT – 0,6/1KV

CVV/FRT – 0,6/1KV

CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN FR-PVC, VỎ FR-PVC •Cáp chậm cháy CVV/FRT được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn. •Cáp chậm cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
CV/FRT – 0,6/1KV

CV/FRT – 0,6/1KV

CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN FR-PVC Cáp chậm cháy CV/FRT được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn. Cáp chậm cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
CV/FRT – 0,6/1KV

CV/FRT – 0,6/1KV

CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN FR-PVC Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi

Top

   (0)